Privacy

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Privacybeleid van www.newpharma.be/www.newpharma.nl

Dit is de website van Apotheek Newpharma bv.

Om de PDF-versie te downloaden, zie onderaan het artikel.

Waarom een charter ter bescherming van uw persoonsgegevens?

Uw privéleven is een prioriteit van Newpharma en van zijn apothekers (hierna "Newpharma" of "wij" genaamd). In dat opzicht verbinden wij ons ertoe de persoonsgegevens van onze klanten, niet-klanten en online-gebruikers (hierna "u" genaamd) te respecteren, die te behandelen met de grootste zorg en het hoogste beschermingsniveau te bieden conform Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna "AVG" genaamd) en de nationale wetgeving die dienaangaande van toepassing is.

Dit charter betreffende het privéleven informeert u over het volgende:

 • Welke persoonsgegevens wij verzamelen en de reden waarom wij die verzamelen;
 • Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken;
 • Uw rechten betreffende uw persoonsgegevens en de manieren waarop u die kunt uitoefenen.

Lexicon betreffende de belangrijkste termen die in dit Charter worden gebruikt

Termen die in dit Charter vaak worden gebruikt Definities voorzien door de AVG Verklaring van de termen in gewone taal
Persoonsgegeven (hierna "persoonsgegevens") Alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; wordt geacht een "identificeerbare natuurlijke persoon" te zijn: elke persoon die kan worden geïdentificeerd, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, door te verwijzen naar een identificerend kenmerk zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identifier dan wel een of meerdere specifieke elementen die eigen zijn aan zijn of haar fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit Alle soorten inlichtingen die betrekking hebben op een natuurlijke persoon, dat wil zeggen een individu (u) die rechtstreeks dan wel onrechtstreeks identificeerbaar is als persoon die verschilt van andere personen.

Bijvoorbeeld: een naam, een foto, een vingerafdruk, een e-mailadres, een telefoonnummer, een rijksregisternummer, een IP-adres, een stemopname, de gegevens over uw surfgedrag naar een website, de gegevens betreffende een online-aankoop, enz.
Functionaris voor gegevensbescherming De functionaris voor gegevensbescherming ("DPO") wordt in de AVG niet bepaald. De functionaris voor gegevensbescherming is binnen de onderneming bevoegd voor de naleving van de AVG en de van toepassing zijnde nationale wetten evenals voor ons beleid en praktijken betreffende het beheer van uw persoonsgegevens. Hij is tevens belast met de samenwerking met de controlerende overheid. De DPO is allereerst uw contactpersoon voor alle vragen over uw persoonsgegevens.
Verwerking Elke handeling of alle handelingen die al dan niet worden gesteld met behulp van procedés die worden geautomatiseerd en worden toegepast op persoonsgegevens of alle persoonsgegevens, zoals het verzamelen, opslaan, organiseren, structureren, bewaren, aanpassen, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, communiceren via overdracht, verspreiden of het op enigerlei andere manier ter beschikking stellen, linken, verbinden, beperken, wissen of vernietigen. Elk gebruik van persoonsgegevens, ongeacht het gebruikte procedé (opslaan, organiseren, bewaren, wijzigen, linken met andere gegevens, overdragen, enz. van persoonsgegevens).

Bijvoorbeeld: het gebruik van uw gegevens met het oog op het beheer van bestellingen, leveringen, het versturen van nieuwsbrieven enz..
Verwerkingsverantwoordelijke De natuurlijke of rechtspersoon, de publieke overheid, de dienst of een ander organisme die/dat alleen of samen met anderen het doel en de wijzen van de verwerking bepaalt De persoon, de publieke overheid, het bedrijf of het organisme die/dat uw gegevens beheert en die/dat beslist over elk gebruik daarvan. Die bepalen of zij al dan niet overgaan tot een verwerking en waarom uw gegevens worden verwerkt en aan wie die worden overgedragen. Zij staan in hoofdzaak in voor de naleving van de bescherming van uw gegevens
Onderaannemer De natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsdienst, de dienst of een ander organisme die/dat persoonsgegevens verwerkt in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke Elke natuurlijke of rechtspersoon die verwerkingsopdrachten uitvoert op instructie en onder de verantwoordelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke


Lexicon van de andere termen die in dit Charter worden gebruikt:

Klant Een natuurlijke persoon (handelend als consument of professional) en met wie wij ten minste al een contractuele relatie hebben onderhouden (meer bepaald via de aankoop van een product op onze website).1. Wie is verantwoordelijk voor het gebruik van uw gegevens in het kader van de relatie die u met onze diensten onderhoudt?
Gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken

 

De gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken van uw persoonsgegevens die in dit Charter betreffende het Privéleven staan vermeld, zijn de apotheek Newpharma BV en zijn apothekers met maatschappelijke zetel in Rue Basse-Wez 315 in 4020 Luik, België – ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0838.666.156.

Als verwerkingsverantwoordelijke (zie de definitie in het lexicon) moeten wij een reeks verplichtingen naleven, zoals, bijvoorbeeld, uw rechten waarborgen, u informeren over veiligheidsinbreuken, een register opstellen, een DPO aanstellen enz. Als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken hebben wij die verplichtingen verdeeld en hebben wij die vastgelegd in een akkoord dat op een transparante manier de verantwoordelijkheden en de taken van eenieder van Ons vastlegt in de uitvoering van onze verplichtingen in toepassing van de regelgeving betreffende persoonsgegevens. Dit Charter betreffende het Privéleven zet de "grote lijnen" van dat akkoord om.

Elke vraag of verzoek met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kan worden verstuurd naar het volgende e-mailadres: privacy@support.newpharma.eu. U kunt uw rechten uitoefenen ten opzichte van en tegen elk van die gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken.

 

Aanstelling van een interne verwerkingsverantwoordelijke ("DPO")

 

Newpharma heeft een verwerkingsverantwoordelijke aangesteld. Hij is meer in het bijzonder belast met het toezicht op de toepassing binnen de onderneming van de regels betreffende de bescherming en het beheer van uw gegevens en de samenwerking met de controlerende overheid.

Hieronder vindt u de gegevens van onze DPO:

Newpharma
Ter attentie van de verwerkingsverantwoordelijke
Rue Basse-Wez 315
4020 Luik
België
E-mail : privacy@support.newpharma.eu
2. Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens en op grond waarvan?
Wij verzamelen persoonsgegevens over u omwille van diverse redenen.

Wij wijzen u erop dat wij uw persoonsgegevens slechts mogen verzamelen en gebruiken als dat gebruik is gebaseerd op een van de juridische gronden bepaald door de AVG (bijvoorbeeld de naleving van een wettelijke verplichting die wij dienen na te leven of de uitvoering van een overeenkomst die met u werd gesloten).

Onderstaande tabel vermeldt de gebruiksdoeleinden van uw persoonsgegevens door Newpharma en de juridische basis die daarmee overeenstemt.

Doel van de verzameling van uw persoonsgegevens Juridische basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens
Het beheer van de precontractuele relaties met potentiële klanten

Wij verwerken uw persoonsgegevens om op die manier te reageren op de verzoeken en/of vragen die u aan ons richt (meer bepaald via het contactformulier op onze website)
Wij hebben een gerechtvaardigd belang om de persoonsgegevens van potentiële klanten te verwerken daar die ons toelaten te reageren op hun verzoeken en/of vragen (Artikel 6.1.f) van de AVG). Het kan ook gaan om de verwerking die vereist is met het oog op het nemen van precontractuele maatregelen (Artikel 6.1.b) AVG).
Marketing ten opzichte van onze Klanten en niet-klanten, zijnde:

 • het versturen van nieuwsbrieven (newsletters) en promotionele aanbiedingen;
 • het versturen van nieuwsbrieven (newsletters), promotionele aanbiedingen en het weergeven van andere gepersonaliseerde berichten (in het bijzonder wanneer u naar en op onze website surft) die aan uw profiel zijn aangepast;
 • het versturen van verzoeken tot deelname aan tevredenheidsenquêtes
 • weergeven van Newpharma-reclame op websites en applicaties van derden, waaronder sociale en advertentienetwerken.
We hebben een gerechtvaardigd belang om de persoonsgegevens van onze Klanten (met name de rechtstreeks verkregen gegevens in het kader van de verkoop van een product) te verwerken om hen te informeren over producten en promoties op de website die hen zouden kunnen interesseren en om hen te fideliseren/opnieuw te engageren, inclusief via websites of applicaties van derden en via sociale en advertentienetwerken

Op grond van artikel XII.13(1) van het Wetboek van economisch recht en het Koninklijk besluit van 4 april 2003 verwerken we, na hiervoor de voorafgaande toestemming te hebben gekregen, de persoonsgegevens met betrekking tot de elektronische contactgegevens van niet-klanten om hen te informeren over producten en promoties op de website die hen zouden kunnen interesseren.

Om u een zo goed mogelijke ervaring aan te bieden kunnen, Newpharma en zijn apothekers de e-mails naar u, uw sufervaring en andere berichten aan u personaliseren nadat eerst daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming is gekregen (Artikelen 6.1.a) en 9.2.a) van de AVG). Met het oog daarop zullen uw bestellingen en/of uw interactie met Newpharma en zijn apothekers worden onderzocht. Bepaalde informatie over uw gezondheid kan zo aan het licht komen. Die zal uitsluitend door Newpharma en door zijn apothekers worden gebruikt en dit op een vertrouwelijke manier.
De organisatie van spellen en wedstrijden

De gegevens van de deelnemers aan een spel/wedstrijd worden door Newpharma verwerkt om zo het goede verloop van de Wedstrijd te waarborgen, in het bijzonder om in het geval van winst op een snelle en efficiënte manier in contact te treden met de winnaars en om hun de prijs te overhandigen.
De uitvoering van een overeenkomst die met u werd gesloten (Artikel 6.1.b) AVG), naar aanleiding van een overeenkomst met het oog op de deelname aan een spel-wedstrijd.
Het versturen van persberichten Wij hebben een gerechtvaardigd belang om de persoonsgegevens van journalisten te verwerken met het oog op het versturen en het publiceren van persberichten (Artikel 6.1.f) AVG).
Het beheer van een map met contactpersonen om zo campagnes op het gebied van influencer marketing op touw te zetten

Wij stellen een adressenbestand van bloggers en influencers samen en beheren dat om zo ons merkimago te ontwikkelen en te versterken evenals onze zichtbaarheid te vergroten enz.
Wij hebben een gerechtvaardigd belang om die persoonsgegevens te verwerken om zo ons merkimago te ontwikkelen en te versterken (Artikel 6.1.f) AVG).
Klantenbeheer

Wij verwerken de persoonsgegevens om de verrichtingen inzake klantenbeheer uit te voeren die, meer bepaald, betrekking hebben op: de afsluiting en de uitvoering van de contracten; de aflevering van geneesmiddelen; het farmaceutisch advies naar aanleiding van deze aflevering of daarbuiten; advies op het gebied van verzorging, schoonheid, hygiëne en in het algemeen op het gebied van (dieren)gezondheid; de facturen; de boekhouding en, in het bijzonder, het beheer van de klantenrekeningen; de lijst van personen voor wie Wij Ons het recht voorbehouden om de bestelling te weigeren of met wie wij onze commerciële relatie hebben beëindigd, overeenkomstig onze algemene voorwaarden.

De uitvoering van een overeenkomst die met u werd gesloten (Artikel 6.1.b) AVG).
Het beheer van bestellingen

Alle informatie die door de klant werd geleverd bij het invoeren van gegevens die betrekking hebben op zijn of haar bestelling, is vooral van belang voor de voorbereiding van zo’n bestelling in het logistiek centrum van Newpharma (onder het toezicht van een apotheker of een apothekersassistent en met respect voor de goede officinale farmaceutische praktijken), de betaling en de levering daarvan.
De uitvoering van een overeenkomst die met u werd gesloten (Artikel 6.1.b), AVG).

Wij hebben een gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens te verzamelen en te gebruiken om zo fraude te bestrijden (Artikel 6.1.f) AVG).
Het beheer van de opinies van personen over producten, diensten of inhoud Wij hebben een gerechtvaardigd belang om persoonsgegevens te verwerken die verband houden met opinies die op onze website worden gepubliceerd, daar die ons toelaten de sterke en zwakke punten te weten te komen van de producten, diensten en inhoud die wij aanbieden (Artikel 6.1.f) AVG).
De opvolging van de relaties met klanten

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het bijzonder met het oog op het houden van tevredenheidsenquêtes, het beheer van uw klachten en de klantendienst.
De uitvoering van een overeenkomst die wij met u hebben gesloten (Artikel. 6.1.b), AVG).

Wij hebben een (commercieel) gerechtvaardigd belang om uw gegevens te verzamelen en te gebruiken om zo uw klanttevredenheid te meten en te waarborgen (Artikel 6.1.f) AVG).
Klachtenbeheer De uitvoering van een overeenkomst die met u werd gesloten (Artikel 6.1.b), AVG).

Wij hebben ook een gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens te verwerken om zo onze belangen op het gebied van, in het bijzonder maar niet uitsluitend, betwistingen en juridische procedures te verdedigen (Artikel 6.1.f) AVG).
Statistieken

Onder "statistische doeleinden" wordt verstaan de verzameling en verwerking van persoonsgegevens die vereist zijn voor statistische enquêtes of de publicatie van statistische resultaten. Die statistische resultaten kunnen bovendien worden gebruikt voor diverse doeleinden, in het bijzonder voor de verbetering van onze websites, producten en diensten. De statistische resultaten impliceren dat het resultaat van de verwerking voor statistische doeleinden geen enkele identificatie toelaat van de personen van wie de informatie werd gebruikt.
Wij hebben een gerechtvaardigd belang om de persoonsgegevens van onze Klanten te verwerken om zo de websites, onze aangeboden producten en diensten te verbeteren en een beter begrip te krijgen van ons doelpubliek (Artikel 6.1.f) AVG)
De werving van nieuwe klanten op basis van hun gelijkenis met bestaande Klanten. We hebben een gerechtvaardigd belang om externe dienstverleners, waaronder sociale of advertentienetwerken, te vragen om onder hun klanten of leden naar potentiële klanten te zoeken op basis van hun gelijkenis met onze Klanten. Bedoeling is hen Newpharma-reclame te tonen op voorwaarde dat de passende waarborgen worden nageleefd.
3. Welke gegevens verzamelen wij over u?

Hieronder bespreken wij de persoonsgegevens die wij over u verzamelen, de reden waarom wij die verzamelen evenals de wijzen waarop die worden verzameld (inlichtingen die rechtstreeks door u worden verstrekt, gegevens die met uw toestemming worden verzameld dan wel gegevens die door onze informaticasystemen worden verzameld).

Doel van de gegevensvezameling Verzamelde persoonsgegevens Wijzen waarop de gegevens worden verzameld
Het beheer van de precontractuele relaties met potentiële klanten
 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, e-mailadres, vennootschap, telefoonnummer, bestelnummer, IP-adres enz.)
 • Vrije velden en zones voor opmerkingen
 • Elektronische identificatiegegevens (IP-adres, cookies, overzicht van de verbindingen, het gebruikte toestel, de gebruikte browser en de versie daarvan, het gecodeerde wachtwoord, enz.)
 • Demografische eigenschappen (leeftijd, geslacht, geboortedatum, uw land, uw taal)
 • Gevoelige gegevens in de zin van artikel 9 van de GDPR waarvan de wettelijke bescherming wordt versterkt, zijnde gegevens betreffende de gezondheid en dit slechts als u erme hebt ingestemd dat wij dergelijke gegevens ontvangen.
Met het oog daarop worden de gegevens rechtstreeks bij u verzameld.
Marketing ten opzichte van onze klanten en niet-klanten
 • Persoonlijke identificatiegegevens
 • Elektronische identificatiegegevens
 • Demografische eigenschappen
 • Gegevens met betrekking tot de transactie (transactienummer, gegevens over de aankoop van een product, tijdsregistratie, gebruikte promocode, enz.)
 • Gegevens over het surfgedrag (pageviews en bekeken producten, betalingen, acties toevoegen-aan-winkelwagentje en verlaten winkelwagentje, zoekopdrachten, enz.)
 • Gegevens betreffende de transactie, slechts als u uw ermee hebt ingestemd dat wij gepesonaliseerde inhoud ontvangen (het nummer van de transactie, de gegevens over de aankoop van een product, enz.)
 • Gevoelige gegevens in de zin van artikel 9 van de GDPR waarvan de wettelijke bescherming wordt versterkt, zijnde gegevens betreffende de gezondheid en dit slechts als u erme hebt ingestemd dat wij dergelijke gegevens ontvangen.
 • Gegevens over de bijdragen van personen die meningen uiten over producten, diensten of inhoud.
Met het oog daarop worden de gegevens rechtstreeks bij u verzameld dan wel op onrechtstreekse wijze via een derde aan wie u uw toestemming hebt gegeven om uw gegevens aan Newpharma over te maken.
De organisatie van spellen en wedstrijden
 • Persoonlijke identificatiegegevens
 • Elektronische identificatiegegevens
 • Vrije velden en zones voor opmerkingen
 • Demografische eigenschappen
Met het oog daarop worden de gegevens rechtstreeks bij u verzameld.
Het versturen van persberichten
 • Persoonlijke identificatiegegevens
 • Elektronische identificatiegegevens
 • Vrije velden en zones voor opmerkingen
 • Demografische eigenschappen
Met het oog daarop worden de gegevens rechtstreeks bij u verzameld of via de internetsite van het bedrijf waarvoor u werkt, of via onlinedatabanken.
Klantenbeheer
 • Persoonlijke identificatiegegevens
 • Elektronische identificatiegegevens
 • Vrije velden en zones voor opmerkingen
 • Demografische eigenschappen
 • Gegevens over de betalngswijzen (overzicht van de bancaire identiteit dat uw bankgegevens, enz. herneemt.)
 • Gegevens betreffende de transactie
 • Gevoelige gegevens in de zin van artikel 9 van de GDPR waarvan de wettelijke bescherming wordt versterkt, zijnde gegevens betreffende de gezondheid en dit slechts als u erme hebt ingestemd dat wij dergelijke gegevens ontvangen.
 • Gegevens over de opvolging van de commerciële relatie (aanvragen voor tests, gekocht product, dienst waarop u hebt ingetekend, hoeveelheid, bedrag, regelmaat, leveringsadres, historiek van de aankopen en de leveringen van diensten, de teruggezonden producten, de correspondentie met de klant en de klantendienst, de gedachtewisselingen en de opmerkingen van klanten, personen die instaan voor de relaties met de klant, enz.)
 • Gegevens over de betaling van de facturen (betalingswijzen, facturen waarbij een gedeelte van het bedrag als korting wordt kwijtgescholden, betwiste facturen, ontvangen facturen, betaalde en onbetaalde facturen, enz.)
Met het oog daarop worden de gegevens rechtstreeks bij u verzameld.
Het beheer van bestellingen
 • Persoonlijke identificatiegegevens
 • Elektronische identificatiegegevens
 • Vrije velden en zones voor opmerkingen
 • Demografische eigenschappen
 • Gegevens over de betalngswijzen
 • Gegevens betreffende de transactie
 • Gevoelige gegevens in de zin van artikel 9 van de GDPR waarvan de wettelijke bescherming wordt versterkt, zijnde gegevens betreffende de gezondheid en dit slechts als u ermde hebt ingestemd dat wij dergelijke gegevens ontvangen.
 • Gegevens over de opvolging van de commerciële relatie
 • Gegevens over de betaling van de facturen
Met het oog daarop worden de gegevens rechtstreeks bij u verzameld.
Het beheer van de opinies van personen over producten, diensten of inhoud
 • Persoonlijke identificatiegegevens
 • Elektronische identificatiegegevens
 • Demografische eigenschappen
 • Gegevens over de bijdragen van personen die meningen uiten over producten, diensten of inhoud.
Met het oog daarop worden de gegevens rechtstreeks bij u verzameld.
De opvolging van de relaties met klanten
 • Persoonlijke identificatiegegevens
 • Elektronische identificatiegegevens
 • Vrije velden en zones voor opmerkingen
 • Demografische eigenschappen
 • Gegevens over de betalngswijzen
 • Gegevens betreffende de transactie
 • Gevoelige gegevens in de zin van artikel 9 van de GDPR waarvan de wettelijke bescherming wordt versterkt, zijnde gegevens betreffende de gezondheid en dit slechts als u erme hebt ingestemd dat wij dergelijke gegevens ontvangen.
 • Gegevens over de opvolging van de commerciële relatie
 • Gegevens over de betaling van de facturen
 • Gegevens over de bijdragen van personen die meningen uiten over producten, diensten of inhoud.
Met het oog daarop worden de gegevens rechtstreeks bij u verzameld.
Klachtenbeheer
 • Alle gegevens die van de verschillende doeleinden afkomstig zijn
 • Gegevens met betrekking tot overtredingen, veroordelingen of veiligheidsmaatregelen, in het bijzonder: litigieuze feiten; informatie, documenten en stukken verzameld om feiten die mogelijk kunnen verweten worden, te bewijzen; kenmerken van het geschil; datum, aard, motieven, bedragen en eventuele afbetalingsplannen van de veroordelingen; commentaren betreffende de beschrijving en de opvolging van de procedure
Met het oog daarop worden de gegevens rechtstreeks bij u verzameld.
Statistieken
 • Persoonlijke identificatiegegevens
 • Elektronische identificatiegegevens
 • Vrije velden en zones voor opmerkingen
 • Demografische eigenschappen
 • Gegevens over de betalngswijzen
 • Gegevens betreffende de transactie
 • Gevoelige gegevens in de zin van artikel 9 van de GDPR waarvan de wettelijke bescherming wordt versterkt, zijnde gegevens betreffende de gezondheid en dit slechts als u erme hebt ingestemd dat wij dergelijke gegevens ontvangen.
 • Gegevens over de opvolging van de commerciële relatie
 • Gegevens over de betaling van de facturen
Met het oog daarop worden de gegevens rechtstreeks bij u verzameld.
4. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
In het kader van onze activiteiten kan het gebeuren dat wij uw persoonsgegevens delen. Uiteraard doen wij dit altijd op een manier die een optimale bescherming van uw persoonsgegevens waarborgt.

 

Het delen van uw persoonsgegevens met leveranciers van diensten, onderaannemers of andere derde partijen

 

Om de gebruiksdoelstellingen van de gegevens beschreven in lid 2 en 3 te bereiken vertrouwt Newpharma bepaalde verwerkingstaken toe aan derde partijen "onderaannemers" genaamd. Newpharma kan in bepaalde gevallen uw gegevens ook meedelen aan contractuele en commerciële leveranciers en/of partners die kunnen tussenkomen in het kader van de verwerking van voormelde persoonsgegevens (lid 2 en 3) en kunnen ook toegang krijgen tot uw persoonsgegevens.

Onderaannemer/leverancier van diensten of andere derde partijen die betrokken zijn bij het delen van uw persoonsgegevens Vestigingsplaats van de onderaannemer
Leveranciers van oplossingen op het gebied van het versturen van e-mails Europese Unie
Leveranciers van oplossingen op het gebied van klantenondersteuning Europese Unie
Leveranciers van oplossingen voor het basisbeheer van gegevens Europese Unie
Leveranciers van oplossingen voor online-betalingen Europese Unie
Leveranciers van leveringsdiensten Europese Unie
Sociale netwerken en leveranciers van diensten op het gebied van optimalisatie-oplossingen betreffende de Strategie voor Sociale Netwerken Verenigde Staten, Europese Unie
Leveranciers van diensten op het gebied van online spellen en wedstrijden Europese Unie
Leveranciers van diensten op het gebied van onderhoud van de infrastructuur en systemen evenals van applicatief onderhoud Europese Unie
Leveranciers van diensten op het gebied van hosting Europese Unie
Leveranciers van diensten op het gebied van enquêteplatforms Verenigde Staten, Europese Unie
Advertentienetwerken Verenigde Staten, Europese Unie

 

Met de publieke overheid: In reactie op wettelijke vragen, met inbegrip van reacties op de eisen betreffende de binnenlandse veiligheid en de toepassing van de wet (bijvoorbeeld RSZ, de fiscus, enz.).
In overeenstemming met onze wettelijke verplichtingen, met name met betrekking tot het voorkomen en opsporen van strafbare feiten, kunnen wij uw gegevens doorgeven:
a) op verzoek van een gerechtelijke of politiële autoriteit of van juridische assistenten of een administratieve autoriteit; of
b) te goeder trouw, overwegende dat deze actie vereist is om te voldoen aan de geldende wet- of regelgeving;
c) om onze rechten of die van andere gebruikers van onze diensten te beschermen en te verdedigen. 

 

In het kader van een transactie: Zoals een fusie, acquisitie of de verkoop van activa, kunnen wij ons verplicht zien uw gegevens te delen met de kopers en de verkopers. 
 
5. Slaan wij munt uit uw persoonsgegevens?
Met uw voorafgaande toestemming gebruiken wij uw gegevens ten gunste van onze partners. In het kader van de uitreiking van geschenken (ingevolge de deelname aan spellen-wedstrijden, getrouwheidsacties, enz.) is het mogelijk dat wij bepaalde van uw gegevens met uw voorafgaande toestemming aan onze partners overmaken. Meer weten? Wij delen uw gegevens mee aan onze commerciële partners die vervolgens contact met u zullen opnemen. In dat geval moedigen wij u aan kennis te nemen van hun Charter betreffende gegevensbescherming (bijvoorbeeld op het moment van de ontvangst van de e-mails die zij verzenden). Wij wijzen u erop dat u op elk moment uw instemming volledig of gedeeltelijk kunt intrekken volgens de 7.D punt.
6. Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Newpharma heeft precieze regels bepaald wat betreft de bewaartijd van uw persoonsgegevens. Die duur verschilt naargelang de verschillende doelstellingen en dient rekening te houden met eventuele wettelijke verplichtingen in verband met het bewaren van uw gegevens.

Hieronder vindt u de lijst met doelstellingen evenals de bewaartermijnen:

Doelstelling van de verwerking Bewaartermijn
Het beheer van de precontractuele relaties met potentiële klanten De bewaartermijn bedraagt 3 jaar vanaf de laatste actie/reactie van de betrokken persoon.
Marketing ten opzichte van onze klanten en niet-klanten De bewaartijd bedraagt 3 jaar vanaf de laatste actie/reactie van de betrokken persoon
De organisatie van spellen en wedstrijden De bewaartijd bedraagt 10 jaar vanaf het einde van het spel-de wedstrijd
Het versturen van persberichten De bewaartijd bedraagt 1 jaar vanaf de kennisname van het einde van zijn of haar beroepsactiviteit
Klantenbeheer

De bewaartermijn bedraagt 10 jaar gerekend vanaf de laatste keer dat een bestelling werd geplaatst of een dienst werd uitgevoerd

Het beheer van bestellingen De bewaartijd bedraagt 10 jaar vanaf de plaatsing van een bestelling
Het beheer van de opinies van personen over producten, diensten of inhoud De bewaartijd van de opinie over producten, diensten of inhoud loopt tot het einde van de commercialisering van het product door Newpharma en/of door de fabrikant of verdeler
De opvolging van de relaties met klanten De bewaartijd bedraagt 10 jaar vanaf de laatste plaatsing van een bestelling
Klachtenbeheer De bewaartijd bedraagt 10 jaar vanaf de laatste plaatsing van een bestelling
Statistieken De bewaartijd bedraagt 3 tot 10 jaar naargelang de initiële doelstelling waarvoor de gegevens werden verzameld
De werving van nieuwe klanten op basis van hun gelijkenis met bestaande Klanten. De gegevens worden zolang bewaard als nodig is voor het creatieproces van soortgelijke doelgroepen. Ze worden erna vernietigd.
7. Welke rechten hebt u betreffende uw persoonsgegevens en hoe kunt u die uitoefenen?

Wij wensen u op de meest heldere manier te informeren over de rechten waarover u beschikt betreffende uw persoonsgegevens. Wij wensen ook dat u die op de meest eenvoudige manier kunt uitoefenen. U kunt uw rechten ook uitoefenen ten opzichte van of tegen Newpharma of zijn apothekers. Hieronder vindt u een samenvatting van uw rechten met een beschrijving van de manier waarop u die kunt uitoefenen.

A. Het recht op toegang

U kunt toegang krijgen tot de volgende informatie over:

 • de categorieën van persoonsgegevens die wij over u verzamelen,
 • de redenen waarom wij die gebruiken,
 • de categorieën van personen aan wie uw persoonsgegevens werden of zullen worden meegedeeld en in het bijzonder de personen die zich buiten Europa bevinden,
 • de bewaartijd van onze persoonsgegevens in onze systemen,
 • uw recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, te wissen of ons gebruik daarvan te beperken en het recht dat u hebt om bezwaar aan te tekenen tegen het gebruik daarvan,
 • uw recht om een klacht in te dienen bij een Europese instantie die instaat voor gegevensbescherming,
 • de informatie over de bron daarvan wanneer wij uw persoonsgegevens niet rechtstreeks bij u hebben verzameld,
 • de manier waarop uw persoonsgegevens worden beschermd wanneer die worden overgedragen naar landen buiten Europa.

Hoe uw recht op toegang uitoefenen? Daarvoor volstaat het om een verzoek in te dienen via het contactformulier en het onderwerp van uw verzoek te vermelden of met ons contact op te nemen via e-mail op het adres privacy@support.newpharma.eu met als onderwerp "recht op toegang: persoonsgegevens", en ons in bijlage een afschrift van de achterzijde van uw identiteitskaart te sturen. Behoudens andere aanwijzingen van uwentwege ontvangt u een gratis afschrift van uw gegevens in een digitaal formaat en dit binnen 1 maand volgend op de ontvangst van het verzoek. Die termijn zal met 2 maanden worden verlengd als het verzoek grondig onderzoek vereist.

Als u via e-mail geen toegang krijgt tot uw gegevens, kunt u ons per brief en verzoek sturen naar onderstaand adres:

Newpharma
Rue Basse-Wez 315
4020 Luik
België

In het geval van een schriftelijk verzoek dient dat te zijn ondertekend en vergezeld van een afschrift van de achterzijde van uw identiteitskaart. Het verzoek dient het adres te vermelden waarnaar het antwoord moet worden gestuurd. Er zal u een antwoord worden gestuurd binnen de termijn van een maand volgend op de ontvangst van het verzoek. Die termijn zal met 2 maanden worden verlengd als het verzoek grondig onderzoek vereist of als wij een te grote toevloed aan verzoeken zouden krijgen. 

 

B. Het recht op verbetering

U kunt ons vragen uw persoonsgegevens te verbeteren en/of te actualiseren.

Hoe uw recht op verbetering uitoefenen? Daarvoor volstaat het om via het contactformulier contact met ons op te nemen en het onderwerp van uw verzoek te vermelden dan wel ons een e-mail te sturen naar het adres privacy@support.newpharma.eu met vermelding van uw achternaam, voornaam en als onderwerp "recht op verbetering: persoonsgegevens" evenals een afschrift van de achterzijde van uw identiteitskaart.

Vergeet ook niet in uw e-mail de reden daarvoor te vermelden: de verbetering van onjuiste gegevens en de te wijzigen gegevens met, desgevallend, als u daarover beschikt, een bewijs van de onjuiste informatie.

U kunt dat recht ook uitoefenen door ons een brief te sturen naar het volgende adres:

Newpharma
Rue Basse-Wez 315
4020 Luik
België

Uw schriftelijke verzoek dient te worden ondertekend en te zijn vergezeld van de achterzijde van uw identiteitskaart. Het verzoek dient het adres te vermelden waarnaar het antwoord dient te worden gestuurd. U zult een antwoord ontvangen binnen een termijn van 1 maand volgend op de ontvangst van het verzoek. Die termijn zal met 2 maanden worden verlengd als het verzoek grondig onderzoek vereist of als Newpharma een te grote toevloed aan verzoeken zou krijgen. 

 

C. Het recht om te worden gewist

U kunt ook op elk moment contact met ons opnemen om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen die wij over u verwerken, als u van oordeel bent dat u zich in een van de volgende situaties bevindt:

 • Uw persoonsgegevens zijn niet langer vereist voor de redenen waarvoor die werden verzameld of op een andere manier verwerkt;
 • U hebt uw instemming ingetrokken waarop een verwerking van uw persoonsgegevens door Newpharma is gebaseerd;
 • Omwille van een persoonlijke reden bent u van oordeel dat een van de gehanteerde verwerkingen inbreuk pleegt op uw privéleven en u buitensporige schade berokkent;
 • U wenst niet langer commerciële berichten van ons te ontvangen;
 • Uw persoonsgegevens worden niet conform de AVG en de Belgische wet verwerkt;
 • Uw persoonsgegevens dienen te worden gewist om zo te voldoen aan een wettelijke verplichting die voorzien is in het recht van de Europese Unie of de nationale wetgeving waaraan Newpharma wordt onderworpen;
 • Uw persoonsgegevens werden verwerkt in het licht van een aanbieding van een website die zich tot kinderen richt.

Hoe uw recht om te worden gewist uitoefenen? Daarvoor volstaat het om ons een verzoek te sturen via ons contactformulier en ons het onderwerp van uw verzoek precies mee te delen dan wel ons een e-mail te sturen naar het adres privacy@support.newpharma.eu door uw achternaam, voornaam en als onderwerp "recht om te worden gewist: persoonsgegevens" te vermelden en bij uw e-mail een afschrift te voegen van de achterzijde van uw identiteitskaart. Vergeet ook niet in uw e-mail te vermelden wat de reden daarvoor is (bijvoorbeeld het wissen van uw gegevens nadat u uw instemming (waarop de verwerking is gebaseerd) hebt ingetrokken.

U kunt ook dat recht uitoefenen door ons een brief te sturen naar het volgende adres:

Newpharma
Rue Basse-Wez 315
4020 Luik
België

Uw verzoek dient te zijn ondertekend en vergezeld van een afschrift van de achterzijde van uw identiteitskaart.

Het verzoek dient het adres te vermelden waarnaar het antwoord dient te worden verstuurd. Een antwoord zal u worden gegeven binnen een termijn van 1 maand volgend op de ontvangst van het verzoek. Die termijn zal met 2 maanden worden verlengd als het verzoek grondig onderzoek vereist of als wij een te grote toevloed aan verzoeken zouden krijgen.

Niettemin is het mogelijk dat wij geen gevolg kunnen gegeven aan uw verzoek betreffende het recht om te worden vergeten. Er dient immers mee rekening te worden gehouden dat dat recht niet absoluut is. Wij dienen het ook in evenwicht te brengen met andere rechten of belangrijke waarden zoals vrije meningsuiting, de naleving van een wettelijke bepaling waaraan wij worden onderworpen of gewichtige redenen van algemeen belang. 

D. Het recht om bezwaar aan te tekenen 

 • U kunt bezwaar aantekenen tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor het versturen van commerciële berichten en, in het bijzonder, reclameacties.
 • U hebt het recht om bezwaar aan te tekenen tegen het feit dat wij uw persoonsgegevens verwerken als u er omwille van een persoonlijke reden van uitgaat dat een van de gehanteerde verwerkingen inbreuk pleegt op uw privéleven en u buitensporige schade berokkent.
 • U kunt bezwaar aantekenen tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor commerciële berichten, in het bijzonder reclameacties, en voor de werving van nieuwe klanten op basis van hun gelijkenis met bestaande Klanten.

U kunt ons in geen geval beletten uw persoonsgegevens te verwerken:
 • Als de verwerking noodzakelijk is om uw overeenkomst te sluiten of uit te voeren.
 • Als de verwerking door de wet of een regelgeving werd opgelegd. Dit is, in het bijzonder, het geval wanneer u naar een andere gemeente verhuist;
 • Als de verwerking noodzakelijk is om rechten in juridische procedures vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Hoe uw recht om bezwaar aan te tekenen uitoefenen? Daarvoor volstaat het om een verzoek via ons contactformulier te versturen en het voorwerp van uw verzoek te vermelden dan wel ons een e-mail te sturen naar mailto: privacy@support.newpharma.eu door als onderwerp "recht om bezwaar aan te tekenen: persoonsgegevens" te vermelden en ons in bijlage een afschrift van de achterzijde van uw identiteitskaart te sturen.

Het is belangrijk de redenen aan te geven waarom u bezwaar aantekent.

U kunt dat recht ook uitoefenen door ons een brief te sturen naar het volgende adres:

Newpharma
Rue Basse-Wez 315
4020 Luik
België

Uw schriftelijke verzoek dient te zijn ondertekend en vergezeld van een afschrift van de achterzijde van uw identiteitskaart. Het verzoek dient het adres te vermelden waarnaar het antwoord dient te worden gestuurd.

U zult een antwoord ontvangen binnen een termijn van 1 maand volgend op de ontvangst van het verzoek. Die termijn zal worden verlengd met 2 maanden als dat verzoek grondig onderzoek vereist of als wij een te grote toevloed aan verzoeken zouden krijgen.
Niettemin is het mogelijk dat wij geen gevolg kunnen geven aan uw verzoek. Uiteraard is het zo dat wij u in dergelijke gevallen een zo duidelijk mogelijk antwoord zullen geven. 

 

E. Het recht op portabiliteit

Dat recht geeft u de mogelijkheid om zelf op een meer eenvoudige en precieze manier uw persoonsgegevens te beheren:

 • Uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt voor eigen gebruik op te vragen en die, bijvoorbeeld, te bewaren op een eigen toestel of cloud.
 • Uw persoonsgegevens van bij ons over te dragen naar een andere vennootschap, hetzij door u, hetzij rechtstreeks door ons, op voorwaarde dat die overdracht "technisch mogelijk" is.


Dat recht betreft zowel de gegevens die u actief en bewust hebt aangegeven als de gegevens die u levert (bijv. Persoonlijke identificatiegegevens) en informatie die wij verzamelen.

Daarentegen is het zo dat de persoonsgegeven die worden afgeleid, berekend en opgemaakt uit gegevens die u hebt geleverd, worden uitgesloten van het recht op portabiliteit, daar die door ons worden aangemaakt.

Hoe uw recht op portabiliteit uitoefenen? Daarvoor volstaat het om ons een verzoek te sturen via ons contactformulier en precies het onderwerp van uw verzoek te vermelden dan wel een e-mail te sturen naar privacy@support.newpharma.eu en uw achternaam, voornaam en als onderwerp "recht op portabiliteit: persoonsgegevens" te vermelden en ons in bijlage een afschrift van de achterzijde van uw identiteitskaart te sturen. Vergeet niet in uw e-mail de bestanden in kwestie en het soort verzoek (teruggave van gegevens en/of overdracht aan een nieuwe leverancier van diensten) te vermelden).

U kunt dat recht ook uitoefenen door ons een brief te sturen naar onderstaand adres:

Newpharma
Rue Basse-Wez 315
4020 Luik
België

Uw schriftelijke verzoek dient te zijn ondertekend en vergezeld van een afschrift van de achterzijde van uw identiteitskaart. Het verzoek dient het adres te vermelden waarnaar het antwoord dient te worden gestuurd. U zult een antwoord ontvangen binnen een termijn van 1 maand volgend op de ontvangst van het verzoek. Die termijn zal worden verlengd met 2 maanden als het verzoek grondig onderzoek vereist of als wij een te grote toevloed aan verzoeken zouden krijgen.

Niettemin dient u er rekening mee te houden dat wij het recht hebben om uw verzoek tot portabiliteit te weigeren. Het is immers zo dat dat recht slechts van toepassing is op persoonsgegevens die zijn gebaseerd op uw instemming of de uitvoering van een overeenkomst die met u werd gesloten (om precies te weten te komen welke persoonsgegeven het voorwerp kunnen uitmaken van portabiliteit: zie lid 2 van dit Charter "hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens en op grond waarvan". Evenzo mag dat recht geen inbreuk plegen op de rechten van derden van wie gegevens zich zouden bevinden in de gegevens die ingevolge een verzoek tot portabiliteit worden overgedragen. 

 

F. Het recht om de verwerking te beperken

U hebt het recht om ons te verzoeken uw gegevens te beperken, dit wil zeggen door middel van markering (bijvoorbeeld een tijdelijke verplaatsing van uw gegevens naar een ander verwerkingssysteem of een vergrendeling van uw gegevens waardoor die niet langer toegankelijk zijn) van uw geregistreerde persoonsgegevens om zo de verwerking daarvan in de toekomst te beperken.

U kunt dat recht uitoefenen wanneer:

 • De juistheid van de gegevens in kwestie wordt betwist;
 • Uw persoonsgegevens niet conform AVG en de Belgische wet worden verwerkt;
 • De gegevens niet langer noodzakelijk zijn om de doelstellingen die eerst bepaald werden, te bereiken maar omwille van juridische redenen nog niet kunnen worden geschrapt (meer bepaald voor de betwisting, de uitoefening of de verdediging van uw rechten in juridische procedures);
 • Het besluit over uw bezwaar tegen de verwerking nog lopende is.


In het geval van beperking van de verwerking zullen uw persoonsgegevens niet langer het onderwerp uitmaken van om het even welke verwerking zonder uw voorafgaande toestemming, uitgezonderd de bewaring daarvan.

Niettemin kunnen persoonsgegevens ook worden verwerkt voor de betwisting, de uitoefening of de verdediging van rechten in juridische procedures dan wel voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon, of zelfs voor gewichtige redenen van algemeen belang in de Europese Unie of een Lidstaat.
In het geval van beperking van bepaalde van uw persoonsgegevens zullen wij u op de hoogte houden van het moment waarop de maatregel zal worden opgeheven. 

 

Hoe uw recht op beperking uitoefenen? Daarvoor volstaat het om ons een verzoek via ons contactformulier te sturen en in elk geval het voorwerp van uw verzoek te vermelden of een e-mail te sturen naar privacy@support.newpharma.eu en uw achternaam, voornaam, en als onderwerp "recht op beperking: persoonsgegevens" te vermelden en ons een afschrift van de achterzijde van uw identiteitskaart te sturen.

Vergeet ook niet in uw e-mail de reden en het voorwerp daarvan te vermelden.

U kunt dat recht ook uitoefenen door ons een brief te schrijven naar onderstaand adres:

Newpharma
Rue Basse-Wez 315
4020 Luik
België

Uw schriftelijke verzoek dient te zijn ondertekend en vergezeld van het afschrift van de achterzijde van uw identiteitskaart. Het verzoek dient het adres te vermelden waarnaar het antwoord dient te worden gestuurd. U zult een antwoord ontvangen binnen een termijn van 1 maand volgend op het verzoek. Die termijn zal met 2 maanden worden verlengd als het verzoek grondig onderzoek vereist of als Newpharma een te grote toevloed aan verzoeken zou krijgen. 

 

8. Worden uw persoonsgegevens naar het buitenland overgedragen?
Gegevensoverdracht binnen de Europese Economische Ruimte

Daar dit voor bepaalde verwerkingen vereist is, worden bepaalde gegevens binnen de Europese Economische Ruimte overgedragen (cfr. lid 4.1).

Binnen de Europese Economische Ruimte dient er mee rekening te worden gehouden dat persoonsgegevens van hetzelfde beschermingsniveau genieten.

Gegevensoverdracht buiten de Europese Economische Ruimte

Daar dit voor bepaalde verwerkingen vereist is, worden bepaalde gegevens overgedragen naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (cf. point 4.1).

Wij dragen uw persoonsgegevens slechts over en/of kennen de toegang tot die gegevens slechts toe aan een onderaannemer, leverancier van diensten of derde partij gevestigd in staten die geen lid zijn van de Europese Economische Ruimte, als:

 • die zich bevindt in een staat die krachtens een door de Europese Commissie genomen toereikendheidsbesluit een voldoende hoog beschermingsniveau biedt;
 • de juiste waarborgen conform AVG werden ingevoerd, zoals, bijvoorbeeld:
  • de ondertekening van standaardclausules in overeenkomsten zoals aangenomen door de Europese Commissie voor de overdracht van persoonsgegevens naar onderaannemers in derde landen (2010/87/UE);
  • Een beroep doen op goedgekeurde dwingende bedrijfseigen regels of;
  • De toepassing van een goedgekeurde gedragscode.

Elke overdracht van persoonsgegevens naar een land buiten de EER zal onmiddellijk stoppen als het toereikendheidsbesluit dan wel om het even welke andere gelijkaardige waarborg waarop die overdracht berust, nietig wordt verklaard of niet meer voldoet aan de voorwaarden.

Om meer inlichtingen en/of een afschrift van de geboden waarborgen te verkrijgen volstaat het om met ons via ons contactformulier contact op te nemen dan wel ons een e-mal te sturen naar privacy@support.newpharma.eu en uw achternaam, voornaam en als onderwerpregel "overdracht naar landen buiten de Europese Unie: persoonsgegevens" te vermelden. Vergeet in uw e-mail niet te vermelden welke inlichtingen u precies wenst te ontvangen.

9. Wenst u met ons contact op te nemen over dit Charter ter bescherming van uw persoonsgegevens en/of een klacht in te dienen bij een overheidsdienst die instaat voor gegevensbescherming?
Hebt u een vraag of zelfs een voorstel met betrekking tot dit Charter ter bescherming van uw persoonsgegevens? Aarzel niet die ons mee te delen door contact met ons op te nemen via ons contactformulier of per e-mail naar het volgende adres: privacy@support.newpharma.eu dan wel per brief naar: Newpharma, ter attentie van de Verantwoordelijke voor gegevensbescherming, Rue Basse-Wez 315 in 4020 Luik, België.
Wij kijken uit naar uw bericht en zullen u graag zo snel mogelijk antwoorden. 

 

Bent u van mening dat wij uw persoonsgegevens niet voldoende beschermen? Als u van oordeel bent dat Newpharma uw persoonsgegevens niet conform AVG en de Belgische wetgeving verwerkt, hebt u het recht een klacht in te dienen bij:
 • de overheidsdienst die instaat voor de gegevensbescherming in het Europees land waarin u doorgaans woont, of
 • de Gevensbeschermingsautoriteit in het Europees land waarin u werkt, of
 • de Gevevensbeschermingsautoriteit in het land waar de schending van de AVG is gebeurd.

Een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), de Belgische overheidsdienst die instaat voor gegevensbescherming

 • Via brief:
  Commission de la protection de la vie privée
  Rue de la Presse, 35
  1000 Bruxelles
 • Via e-mail: contact@apd-gba.be

Een klacht indienen bij een andere Europese overheidsinstelling die instaat voor gegevensbescherming: Om een klacht te kunnen indienen bij een andere overheidsdienst die instaat voor gegevensbescherming, gelieve de lijst hier te raadplegen.

 

10. Hoe weet u of dit Charter ter gegevensbescherming werd gewijzigd?
Dit Charter ter bescherming van uw persoonsgegevens kan op elk moment worden gewijzigd, in het bijzonder door rekening te houden met eventuele wijzigingen aan de wetgeving of de regelgeving.

 

Meer weten?

Wanneer wij wijzigingen aan onderhavig Charter aanbrengen, herzien wij de datum van "de laatste actualisering" in de rubriek ons beleid betreffende vertrouwelijkheid.

Wij raden u aan regelmatig dit Charter te raadplegen om zo te weten te komen hoe wij uw persoonsgegevens beschermen.

 

Terug naar Newpharma

Artikelen in deze sectie

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 2