Algemene verkoopsvoorwaarden (België)

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

966-privacy-policy-outline.gif Algemene verkoopsvoorwaarden

Om de PDF-versie te downloaden, zie onderaan het artikel.

1. INLEIDENDE BEPALING

De bijzondere voorwaarden van elke verkoop (gekochte voorwerpen, prijzen, afspraken enz.) en deze algemene verkoopvoorwaarden vormen het volledige contractuele kader dat van toepassing is op elke verkoop op de website van Newpharma. Zij annuleren en vervangen elke eventuele eerdere mededeling (behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking, tegensprekelijk goedgekeurd door de partijen).

Het is belangrijk dat u elk van de volgende voorwaarden leest, begrijpt en aanvaardt, want elke verkoop op de website van Newpharma is onderworpen aan dit contractuele kader en meer bepaald aan deze algemene verkoopvoorwaarden. Het staat de klant (zie definitie hierna) die niet akkoord gaat met deze voorwaarden, vrij geen bestellingen te doen op de website van Newpharma.

Dit voorwoord maakt integraal deel uit van de algemene verkoopvoorwaarden.

2. IDENTITEIT VAN NEWPHARMA

Newpharma bv

Rue Basse-Wez 315

4020 Luik

België

Email :info@newpharma.be

Telefoonnummer: 02 588 15 62 (maandag tot vrijdag van 9 u. tot 17 u.)

Btw-nummer: BE 0838.666.156

KBO-nummer: 0838666156

Apotheekster verantwoordelijk voor de apotheek Newpharma bv: Aline Légipont

Ingeschreven bij de Belgische Orde van Apothekers onder het nummer/ De lijst: 626376

Beroepstitel van apotheker behaald in België

De code van farmaceutische plichtenleer die op de verantwoordelijke apotheekster van toepassing is, kan geraadpleegd worden op de website van de Belgische orde van apothekers (http://www.http://ordredespharmaciens.be/default.aspx?ID=14&PT=2&G=24&GRT=5&lang=1)

3. DEFINITIES

De termen die in deze algemene voorwaarden of op de website van Newpharma worden gebruikt, moeten als volgt worden begrepen:

3.1. Newpharma: de apotheek Newpharma bv die zijn producten op de website te koop aanbiedt.

3.2. Klant: elke handelingsbekwame natuurlijke persoon die een of meer producten bestelt op de website.

3.3. AVV: deze algemene verkoopvoorwaarden.

3.4. Bestelling: verzoek dat de klant op de website heeft ingediend om een verkoopovereenkomst tussen de apotheek Newpharma en de klant te sluiten voor een of meer producten die op de website te koop worden aangeboden.

3.5. Productfiche: alle informatie (teksten, foto's, grafieken, classificatiesysteem volgens rubriek, ...) met betrekking tot een product dat te koop wordt aangeboden op de website.

3.6. Producten: alle goederen die Newpharma op de website te koop aanbiedt en die omschreven worden in artikel 6 van deze AVV.

3.7. Site: de website van Newpharma waarop de producten te koop worden aangeboden aan de klant. De website is toegankelijk op de volgende adressen, afhankelijk van het land waar de klant zich op het ogenblik van de verkoop bevindt:www.newpharma.be,www.newpharma.fr,www.newpharma.nl, etc..

3.8. Transactie: alle handelingen, beveiligde verrichtingen, toestemmingen en goedkeuringen met betrekking tot de betaling van de bestelde producten door middel van een bankkaart of van elk ander virtueel betaalmiddel dat op de website wordt voorgesteld.

4. AANVAARDING VAN DE AVV

De klant erkent kennis te hebben genomen van deze AVV en verklaart ze, door zijn bestelling, uitdrukkelijk en zonder voorbehoud te aanvaarden. De bestelling door de klant geldt als aanvaarding van de AVV.

5. PRODUCTEN

Newpharma biedt op de website producten aan die doorgaans in een fysieke apotheek worden verkocht, met uitzondering van geneesmiddelen die alleen op medisch voorschrift mogen worden afgeleverd.

Overeenkomstig de wetgeving van elk land waar Newpharma via zijn website producten te koop aanbiedt, worden op de website enkel geneesmiddelen verkocht waarvoor een vergunning voor het in de handel werd verkregen in het betrokken land en die zonder medisch voorschrift worden verstrekt.

6. VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

De klant verklaart handelingsbekwaam te zijn.

De klant verbindt zich ertoe om, overeenkomstig deze AVV, exacte, nauwkeurige en bijgewerkte informatie te verstrekken.

De klant is houder van de bankkaart waarmee het/de op de website bestelde product(en) overeenkomstig deze AVV zal (zullen) worden betaald of verklaart een passende machtiging hiertoe te hebben verkregen van de houder.

De klant verklaart dat hij de op de website bestelde producten of een deel ervan niet zal doorverkopen en verzekert zich ervan dat, indien hij niet de ontvanger van de producten is, de ontvanger eveneens zal afzien van elke gedeeltelijke of volledige wederverkoop van de producten.

7. BESTELLING

7.1. De klant surft naar de website, vult zijn winkelmandje en bestelt de producten die hij op de website gekozen heeft zoals beschreven in dit artikel.

Elke bestelling op deze website doorloopt diverse fasen. Elke fase wordt afgerond door op een bevestigingspictogram te 'klikken'.

Het bestellen verloopt volgens een logisch en transparant proces dat de klant gemakkelijk kan volgen dankzij een passende lay-out en grafische vormgeving.

Wanneer de klant op een pictogram klikt waarvan de benaming of de presentatie een verplichting inhoudt die door de gemiddelde internetgebruiker zou worden begrepen, is hij gebonden door zijn klik. Dat is bijvoorbeeld het geval voor de pictogrammen met de benamingen 'Bevestiging' en 'Betaling' of elke soortgelijke andere benaming.

Tijdens het bestelproces kan de klant fouten corrigeren en de taal aangeven waarin de overeenkomst kan worden gesloten als er meerdere talen beschikbaar zijn.

Het bestelproces is zo opgevat dat de gebruiker gemakkelijk kan begrijpen welke betaalmiddelen aanvaard worden, welke leveringswijzen mogelijk zijn en wat de bijbehorende kosten zijn.

7.2. Alle informatie die de klant tijdens het invoeren van de gegevens over zijn bestelling verstrekt, is bindend voor hem. Newpharma is in geen geval aansprakelijk voor fouten die de klant heeft gemaakt bij het verstrekken van zijn contactgegevens of die van de ontvanger van de bestelde producten (meer bepaald leveringsadres, facturatieadres), voor vertraging bij de levering of voor de niet-levering van de bestelde producten ten gevolge van de bovengenoemde fouten.

7.3. De automatische registratiesystemen gelden als bewijs van de aard, de inhoud en de datum van de bestelling.

7.4. Newpharma behoudt zich het recht voor de bestelling niet te valideren, met name in de volgende gevallen (deze lijst is niet beperkend):

- als de bestelde producten niet in voorraad zijn. Newpharma biedt op de website enkel producten aan die voorradig zijn. De aanbiedingen en de prijzen zijn geldig zolang ze zichtbaar zijn op de website. Bij een bestelling van een product dat, om welke reden ook, niet meer in voorraad is, zal Newpharma de klant hiervan op de hoogte brengen en de bestelling annuleren voor het product dat niet in voorraad is;

- indien de uitgever van de door de klant gebruikte betaalkaart weigert de betaling te valideren of bij een geschil met betrekking tot de betaling van een eerdere bestelling;

- bij fraude of een redelijk vermoeden van fraude door een klant;

- bij een bestelling van een grote hoeveelheid van eenzelfde product door een klant of voor eenzelfde leveringsadres;

- indien een contra-indicatie, een medicatie- of therapeutisch risico of een risico op interactie wordt vastgesteld met betrekking tot de bestelde producten;

- in geval van misbruik van het betwistingsrecht en/of meerdere onrechtmatige klachten van de klant met betrekking tot een of meer van zijn bestellingen.

In een dergelijk geval worden de sommen die de klant eventueel al gestort heeft, volledig terugbetaald en worden de verkoopovereenkomst en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, geannuleerd.

7.5. Meteen na ontvangst en validatie van de bestelling stelt Newpharma de klant van de aanvaarding van de bestelling in kennis door hem een bevestigingsmail te sturen op het adres dat hij bij het invoeren van zijn bestelling heeft vermeld. De verkoop wordt pas geacht gesloten te zijn na verzending van deze bestelbevestiging.

De klant verbindt zich ertoe een kopie van deze bevestigingsmail te bewaren, alsook een kopie van deze AVV, hetzij door ze af te drukken, hetzij door ze op te slaan op een duurzame gegevensdrager (d.w.z. elk instrument dat de klant en Newpharma in staat stelt voor de klant persoonlijk bestemde informatie op te slaan opdat hij er later naar kan verwijzen gedurende een periode die aangepast is aan de doeleinden waarvoor de informatie bestemd is, en waarmee de opgeslagen informatie in identieke vorm kan worden gereproduceerd).

7.6. Indien het bestelde product niet of niet meer onmiddellijk beschikbaar is, deelt Newpharma de leveringstermijn per e-mail mee aan de klant. Indien die termijn de klant geen voldoening schenkt, kan die zijn bestelling voor dit product wijzigen of annuleren.

7.7. De klant stemt ermee in de factuur voor de bestelling in elektronische vorm te ontvangen.

8. LEVERING

8.1. Na bevestiging van de bestelling en aanvaarding van de betaling door de met de transactie belaste organisatie verbindt Newpharma zich ertoe de bestelde producten naar de klant te laten verzenden op het leveringsadres dat bij de bestelling werd vermeld, doorgaans binnen een termijn van 1 tot 2 werkdagen naargelang de bestemming. Alle details over de leveringsvoorwaarden en -termijnen zijn beschikbaar op de website. De klant begrijpt dat deze termijn en de termijnen die eventueel op de website worden vermeld, vrijblijvend zijn en dat ze kunnen verschillen naargelang de omstandigheden. Hun vermelding vormt in geen geval een verbintenis voor Newpharma, dat niet aansprakelijk kan worden gesteld in geval van langere leveringstermijnen, voor zover de wettelijke termijn wordt nageleefd.

8.2. Mocht Newpharma zich er evenwel toe verbinden de producten binnen een bepaalde termijn te leveren en het daar uiteindelijk niet in slaagt, om welke reden ook, zal Newpharma zo snel mogelijk de klant hiervan in kennis stellen. De klant kan Newpharma dan per aangetekende brief met ontvangstbevestiging of schriftelijk op een andere duurzame gegevensdrager gelasten de levering binnen een billijke bijkomende termijn uit te voeren. Indien Newpharma geen gevolg geeft aan die eis, kan de klant de verkoopovereenkomst opzeggen per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging of schriftelijk op een andere duurzame gegevensdrager.

In een dergelijk geval is Newpharma verplicht het totale gestorte bedrag uiterlijk veertien (14) dagen na de datum van beëindiging van de overeenkomst terug te betalen aan de klant.

8.3. Door te bestellen verbindt de klant zich tot het betalen van alle huidige en toekomstige taksen, rechten, belastingen en andere kosten die verschuldigd zijn uit hoofde van de levering van de bestelde producten. Newpharma kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

8.4. De levering gebeurt volgens de voorwaarden en door de vervoerders die op de website worden aangegeven.

8.5. Bij ontvangst van de bestelde producten moet de klant de staat van het geleverde product controleren en kennis nemen van de gebruiksvoorwaarden op de meegeleverde bijsluiter. Indien een of meer bestelde producten ontbreken of beschadigd zijn, wordt de klant of de ontvanger aangeraden bij de levering het nodige voorbehoud te maken bij de vervoerder en/of via de contactpagina contact op te nemen met Newpharma.

8.6. Indien een pakket niet in ontvangst werd genomen nadat de vervoerder meermaals (maximaal drie keer) is langsgekomen, wordt het naar Newpharma teruggestuurd en wordt de klant hierover per e-mail ingelicht. De klant kan een extra levering vragen en moet daar dan zelf de kosten voor dragen (zelfs indien de eerste verzending gratis werd uitgevoerd).

8.7. Elk risico op verlies of beschadiging van de op de website bestelde producten gaat over op de klant zodra die de producten heeft ontvangen, dus wanneer de klant of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, deze producten daadwerkelijk in bezit heeft gekregen.

9. KLACHTEN

9.1. In geval van een zichtbaar en/of kwaliteitsgebrek aan een artikel of een ander gebrek dat de klant bij de levering heeft vastgesteld, verbindt de klant zich ertoe zo snel mogelijk met Newpharma contact op te nemen om hiervan melding te maken. In een dergelijk geval verbindt de klant zich ertoe het vastgestelde gebrek zo duidelijk en volledig mogelijk te beschrijven. Het is raadzaam Newpharma van deze klachten in kennis te stellen via de contactpagina (contactformulier, e-mail, telefoon of briefwisseling).

9.2. Bij Newpharma ingediende klachten worden beantwoord binnen veertien (14) dagen na de datum van ontvangst. Indien een klacht een langere behandelingstermijn zal vergen, verzendt Newpharma binnen veertien (14) dagen een antwoord ter bevestiging van de ontvangst met een indicatie van de termijn binnen dewelke de klant een meer gedetailleerd antwoord kan verwachten.

9.3. De klant begrijpt dat hij geen klachten kan indienen die niet onderbouwd zijn met concrete en aangetoonde elementen. Newpharma behoudt zich het recht voor geen bestellingen meer te aanvaarden van een klant die misbruik maakt van zijn recht om klachten in te dienen uit hoofde van dit artikel. Er wordt overeengekomen dat er sprake is van een dergelijk misbruik wanneer eenzelfde klant bij vorige bestellingen meerdere klachten heeft ingediend zonder ze met concrete en aangetoonde elementen te onderbouwen.

10. PREAMBULE

10.1. De klant heeft het recht om zonder boetes en zonder vermelding van redenen zijn bestelling te herroepen.

Het herroepingsrecht moet worden uitgeoefend binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf de datum waarop de klant of de door hem aangewezen persoon die niet de vervoerder is, het of de bestelde product(en) daadwerkelijk in bezit heeft gekregen.

10.2. Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, verstuurt de klant binnen de hierboven aangegeven termijn hetherroepingsformulierof iedere andere ondubbelzinnige verklaring waarin hij zijn wil te kennen geeft om de bestelling te herroepen, naar Newpharma:

- Hetzij via deContactpagina;

- Hetzij per e-mail op het volgende adres:info@newpharma.be.

Met het oog op de naleving van de herroepingstermijn hoeft de klant enkel vóór het einde van de herroepingstermijn de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden.

10.3. De klant verbindt zich ertoe het product zo snel mogelijk of uiterlijk binnen veertien (14 dagen) na de kennisgeving van zijn wil om de bestelling te herroepen, te verzenden naar Newpharma (Rue Basse-Wez 315 te 4020 Luik, België). Die termijn wordt geacht nagekomen te zijn als de klant het product vóór het verstrijken van de termijn van veertien (14) dagen heeft teruggestuurd.

De klant wordt gevraagd het (de) product(en) intact in de originele verpakking terug te sturen, met alle accessoires (zoals onder meer gebruiksaanwijzingen en documentatie) en een kopie van de aankoopfactuur.

10.4. De klant betaalt alle directe kosten voor de verzending van het product.

10.5. In geval van herroeping onder de hierboven beschreven voorwaarden betaalt Newpharma alle door de klant gestorte bedragen terug, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die het gevolg zijn van het feit dat de klant een andere leveringswijze heeft gekozen dan de minst dure standaard leveringswijze die Newpharma had voorgesteld). De terugbetaling gebeurt onverwijld en in ieder geval uiterlijk veertien (14) dagen nadat Newpharma in kennis is gesteld van de beslissing om de bestelling te herroepen. Newpharma betaalt de klant terug met het betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk met de klant werd overeengekomen een ander betaalmiddel te gebruiken. Aan deze terugbetaling mogen hoe dan ook geen kosten verbonden zijn voor de klant.

Newpharma kan de terugbetaling uitstellen tot het de producten heeft ontvangen of tot de klant heeft bewezen dat hij de producten heeft verzonden. De geldige datum is die van het eerste van deze feiten dat zich heeft voorgedaan.

10.6. De klant kan evenwel aansprakelijk worden gesteld voor een eventuele waardevermindering van het product ten gevolge van handelingen die verder gaan dan nodig is om de aard, de kenmerken of het goede gebruik van het product vast te stellen. Tussen de klant en Newpharma wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat het wijzigen van het product of het gebruik ervan, behalve voor testdoeleinden, altijd beschouwd wordt als een waardevermindering ten gevolge van handelingen die verder gaan dan nodig is om de aard, de kenmerken of het goede gebruik van het product vast te stellen.

10.7. De klant kan geen herroepingsrecht uitoefenen voor de volgende producten:

- alle geneesmiddelen en medische hulpmiddelen, om veiligheids- en traceerbaarheidsredenen, overeenkomstig de geldende Belgische regelgeving;

- producten (verzegeld of niet) die met het oog op de hygiëne en de bescherming van de volksgezondheid niet teruggestuurd mogen worden;

- producten die volgens de specificaties van de klant gemaakt werden of duidelijk gepersonaliseerd zijn;

- producten die aan bederf onderhevig zijn of snel hun vervaldatum zullen bereiken.

10.8. Voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen heeft de klant echter het recht van zijn bestelling af te zien VOOR de verzending van het pakket door Newpharma.

11. PRIJS

11.1. De vervoerkosten zijn niet inbegrepen bij de prijs die op de productfiches staat aangegeven.

11.2. De prijs die aan het einde van het bestelproces en in de bestelbevestiging wordt aangegeven, is de definitieve prijs inclusief alle belastingen. Deze prijs omvat de prijs van de producten, de behandelings-, verpakkings- en bewaringskosten en de vervoerkosten.

11.3. De op de website aangegeven prijzen zijn enkel geldig op de besteldatum. Newpharma behoudt zich het recht voor ze op ieder ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

12. BETALING

12.1. De prijs van de producten moet op de dag van de bestelling contant betaald worden met een van de betaalmiddelen die op de website worden voorgesteld.

12.2. De bescherming tegen frauduleus gebruik van de betaalmiddelen die voor de transactie worden aangewend, met name als gevolg van piraterij, en tegen eventuele betwistingen over de betaling van een bestelling, is toevertrouwd aan Ingenico (het vroegere Ogone).

12.3. Overeenkomstig punt 7.4 hierboven wordt de bestelling pas effectief wanneer de instelling voor de beveiligde bankbetaling en Ingenico (het vroegere Ogone) hun toestemming hebben gegeven om de transactie met betrekking tot de bestelling uit te voeren. Indien de instelling voor de beveiligde bankbetaling of Ingenico (het vroegere Ogone) de betaling weigert, wordt de bestelling automatisch geannuleerd en wordt de klant onmiddellijk hiervan in kennis gesteld op de interface van Ingenico.

12.4. De informatie over de bestelling is het voorwerp van een automatische gegevensverwerking waarvoor Ingenico (het vroegere Ogone) de verantwoordelijke is. Deze automatische gegevensverwerking is erop gericht fraude met bankkaarten te bestrijden. Ingenico (het vroegere Ogone) en Newpharma zijn de ontvangers van de gegevens met betrekking tot de bestelling. Indien de gegevens met betrekking tot de bestelling niet worden verstrekt, kan de transactie niet worden uitgevoerd en geanalyseerd. In geval van frauduleus gebruik van een bankkaart, valse verklaringen of onregelmatigheden kunnen de persoonsgegevens met betrekking tot de bijbehorende bestelling worden opgenomen in een betalingsincidentenbestand.

13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1. Newpharma en zijn apotheker-titularis kunnen in geen geval en op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor welke schade ook die zou kunnen voortvloeien uit een verkeerd gebruik van de verkochte producten.

13.2. Newpharma en zijn apotheker-titularis kunnen evenmin aansprakelijk worden gesteld voor eventuele wijzigingen in de samenstelling van de producten die de fabrikanten hebben doorgevoerd.

13.3. Behalve bij overlijden van de klant of lichamelijk letsel ten gevolge van een handeling of nalatigheid van Newpharma waarvoor Newpharma aansprakelijk kan worden gesteld, blijft de aansprakelijkheid van Newpharma in ieder geval beperkt tot het bedrag van de bestelling.

13.4. Newpharma kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kleine vergissingen of nalatigheden die zich zouden voordoen ondanks alle voorzorgen, genomen bij de presentatie van de producten. Zo worden de foto's op de website enkel ter informatie getoond. In geen geval kan een wijziging van de verpakking of van de inhoud van een product worden ingeroepen indien er verschillen zijn ten opzichte van de foto op de website. De informatie op de productfiches is enkel indicatief. De klant verbindt zich ertoe de bijsluiter van de fabrikant of de informatie op de verpakking aandachtig te lezen. Deze bijsluiter bevat de informatie (en met name de doses en contra-indicaties) waaraan de klant en meer algemeen elke persoon die het product zal gebruiken, zich dient te houden.

13.5. De website bevat links naar andere websites. Newpharma noch zijn apotheker-titularis kan aansprakelijk worden gesteld voor de huidige of toekomstige inhoud van deze websites, noch voor de inhoud van externe websites die een link naar de website van Newpharma hebben geplaatst.

14. GARANTIE

14.1 Voor alle artikelen die je bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Voor sommige producten geldt ook een fabrieksgarantie. Deze garantie doet niets af aan de wettelijke garantie.

De klant kan de garantie tegen verborgen gebreken van de verkochte zaak in de zin van artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek inroepen en kan in dat geval kiezen tussen de ontbinding van de verkoop of een verlaging van de verkoopprijs overeenkomstig artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek.

Indien de klant zich beroept op de wettelijke overeenstemmingsgarantie onder de voorwaarden, beschreven in de artikelen 1649 bis e.v. van het Belgisch Burgerlijk Wetboek, zal de klant:

- over een termijn van twee jaar vanaf de levering van het product beschikken om actie te ondernemen;

- kunnen kiezen tussen herstelling of vervanging van het product, met inachtneming van de voorwaarden met betrekking tot de kostprijs die vastgesteld zijn in artikel 1649 quinquies van het Belgisch Burgerlijk Wetboek;

- vrijgesteld zijn van het bewijzen van het bestaan van het gebrek aan overeenstemming van het product tijdens de zes maanden die volgen op de levering van het product.

De wettelijke overeenstemmingsgarantie is van toepassing onafhankelijk van de eventuele toegestane handelsgarantie.

Indien de klant beslist de wettelijke overeenstemmingsgarantie in te roepen en het product naar Newpharma terug te sturen, zijn de kosten voor de terugzending van het niet-conforme product ten laste van Newpharma voor zover de terugzending gebeurt via de diensten die Newpharma de klant heeft voorgesteld. Als de klant een andere, duurdere dienst kiest, dient hij het verschil te betalen. Tijdens de volledige teruggaveprocedure draagt de klant echter alle risico's die verbonden zijn aan het verlies van het product. De terugzendingskosten kunnen worden gecrediteerd in de vorm van een aankoopbon, te gebruiken bij een volgende bestelling, of inbegrepen zijn bij de eventuele terugbetaling.

14.2. Newpharma is in geen geval aansprakelijk voor de niet-naleving van de wet- en regelgeving in het land van ontvangst, onverminderd de toepassing van bindende bepalingen in het land van ontvangst.

De klant kan contact opnemen met de klantendienst door het formulier in te vullen dat op de website van Newpharma beschikbaar is onder de rubriek'Contact'.

15. PROGRAMMA GETROUWHEIDSBONUS

15.1. OPENING EN WERKING VAN DE GETROUWHEIDSBONUS

Iedere klant met een account bij Newpharma kan een getrouwheidsbonus opbouwen die aan hem gekoppeld is.

De getrouwheidsbonus is een getrouwheidsprogramma in de vorm van een bonusportefeuille in € (euro). De verzamelde bonussen van de klant worden gegenereerd door het bestellen van producten op Newpharma. Deze bonussen geven de klant recht op een voordeel bij een latere bestelling op Newpharma.

15.2. PRODUCTEN DIE RECHT GEVEN OP EEN BONUS

Newpharma kiest naar eigen goeddunken welke producten van zijn onlineaanbod recht geven op bonussen die de klant in zijn bonusportefeuille kan opsparen.

Geneesmiddelen genereren in geen geval bonussen die in de bonusportefeuille kunnen worden opgespaard.

15.3. BEPALING VAN DE GEGENEREERDE BONUS PER PRODUCT

Newpharma beslist naar eigen goeddunken welke bonus elk product uit zijn aanbod genereert. Deze bonussen kunnen dus verschillen naargelang het product. In de presentatie van zijn producten op de website deelt Newpharma de klant duidelijk mee welke bonus elk product genereert. Zo kan de klant altijd zien welke bonus hij in zijn bonusportefeuille kan accumuleren bij de bestelling van een product en welke winst hij bij een latere bestelling kan maken door deze bonus te gebruiken.

Newpharma behoudt zich het recht voor op ieder ogenblik en naar eigen goeddunken het bedrag van de bonus voor elk product te wijzigen. Het bonusbedrag dat in de bonusportefeuille van de klant wordt gecrediteerd bij de bestelling van producten, wordt op de website aangegeven aan het einde van het bestelproces, op het ogenblik dat de klant zijn bestelaanvraag verzendt overeenkomstig artikel 7 hierboven.

15.4. DE ACCUMULATIE VAN BONUSSEN IN DE BONUSPORTEFEUILLE

Wanneer de klant op Newpharma een product bestelt dat een bonus genereert, wordt zijn bonusportefeuille gecrediteerd met het bedrag van deze bonus.

Pas 48 uur nadat de vervoerder van Newpharma de bestelling die de bonus genereert heeft overgenomen, wordt deze bonus definitief aan de bonusportefeuille toegevoegd en kan hij door de klant worden gebruikt overeenkomstig punt 15.5 hierna. Newpharma behoudt zich evenwel het recht voor deze termijn indien nodig te verlengen (bijvoorbeeld om de nodige controles te kunnen uitvoeren wanneer vermoed wordt dat de klant fraude heeft gepleegd). De klant kan permanent het beschikbare bonusbedrag in zijn portefeuille raadplegen in de daartoe bestemde rubriek van zijn account.

Newpharma behoudt zich het recht voor het genereren van bonussen en hun accumulatie in de bonusportefeuille van de klant stop te zetten bij vermoeden van fraude.

15.5. GEBRUIK VAN DE BONUSSEN IN DE BONUSPORTEFEUILLE

De klant kan de in zijn bonusportefeuille opgespaarde getrouwheidsbonussen gebruiken bij een latere bestelling van producten. De opgespaarde bonussen stemmen overeen met een verlaging van het totaalbedrag van deze bestelling.

Om zijn bonussen te gebruiken, moet de klant klikken op de optie 'Mijn bonussen gebruiken' of een soortgelijke formule die tijdens het bestelproces wordt voorgesteld.

Wanneer hij beslist de bonussen in zijn portefeuille aan te wenden bij een bestelling, gebruikt de klant alle geaccumuleerde bonussen om het bedrag van de bestelde producten te bereiken. Als het bedrag van die bonussen hoger is dan het bedrag van de bestelde producten, blijft het niet-gebruikte saldo van de opgespaarde bonussen in de bonusportefeuille van de klant. De klant kan dit saldo voor een andere bestelling gebruiken.

De in de bonusportefeuille opgespaarde bonussen kunnen niet in mindering worden gebracht van de vervoerkosten, de administratieve kosten en de kosten voor het innen van cheques.

Newpharma behoudt zich het recht voor de in de bonusportefeuille van de klant geaccumuleerde bonussen te inactiveren en eventueel te schrappen bij vermoeden van fraude. De klant kan deze bonussen dan niet gebruiken.

De klant begrijpt dat de in zijn bonusportefeuille opgespaarde getrouwheidsbonussen niet kunnen worden aangewend op een andere manier dan die welke in deze paragraaf wordt beschreven. Zo kunnen deze bonussen in geen geval worden ingeruild voor een geldbedrag of voor producten.

15.6. GELDIGHEIDSDUUR EN VERVAL VAN DE BONUSSEN IN DE BONUSPORTEFEUILLE

De in de bonusportefeuille opgespaarde getrouwheidsbonussen zijn geldig en kunnen dus gebruikt worden overeenkomstig de bepalingen van punt 15.5 hierboven. Elke bonus heeft een exacte vervaldatum die door Newpharma is bepaald, rekening houdend met het type bonus. Na die datum vervallen de bonussen, verdwijnen ze uit de bonusportefeuille en zijn ze bijgevolg niet meer bruikbaar.

De klant ontvangt per e-mail en/of met de post, op de adressen die voor zijn account werden ingevoerd, kennisgevingen van de resterende bonussen in zijn portefeuille, hun geldigheidsduur en hun vervaldatum.

15.7. GEVOLGEN VAN DE ANNULERING VAN EEN BESTELLING VOOR DE BONUS IN DE BONUSPORTEFEUILLE

Bij een door de klant geëiste annulering van een bestelling die een bonus heeft gegenereerd in de bonusportefeuille, wordt op het ogenblik van deze annulering ook deze bonus geannuleerd en uit de bonusportefeuille verwijderd. Deze annulering heeft evenwel geen gevolgen voor de door de geannuleerde bestelling gegenereerde bonusbedragen die gebruikt zouden zijn tussen de datum van de bestelling van het product en de annuleringsdatum.

Indien een bestelling waarbij bonusbedragen uit de bonusportefeuille werden gebruikt, om welke reden ook wordt geannuleerd, zal het gebruik van deze gebruikte bonusbedragen ook geannuleerd worden. Deze bonussen worden bijgevolg op het moment van de annulering weer in de bonusportefeuille gecrediteerd en kunnen dus opnieuw worden aangewend voor een latere bestelling van producten.

15.8. GEVOLGEN VAN DE OPZEGGING VAN EEN ACCOUNT VOOR DE BIJBEHORENDE BONUSPORTEFEUILLE

Indien de klant om welke reden ook zijn Newpharma-account opzegt, worden automatisch zijn bonusportefeuille en alle opgespaarde bonusbedragen die niet gebruikt werden vóór deze opzegging, verwijderd.

15.9. GEVOLGEN VAN DE STOPZETTING VAN HET GETROUWHEIDSBONUSPROGRAMMA DOOR NEWPHARMA

In het geval dat Newpharma het getrouwheidsbonusprogramma voor al haar klanten stopzet, zal een e-mail naar de Klant worden gestuurd om hem/haar op de hoogte te stellen van de afsluiting van zijn/haar getrouwheidsbonusportefeuille, vergezeld van een voucher in de vorm van een code die overeenkomt met het totale bedrag van de portefeuille. Deze aankoopbon is geldig tot 3 maanden na uitgifte, op de Newpharma.be website.

16. INTELLECTUELE EIGENDOM

Teksten, lay-out, illustraties, foto's, productfiches en andere elementen van de website worden beschermd door auteursrechten en, in het algemeen, door de beginselen van het intellectueel eigendomsrecht. De inhoud van de website mag niet gekopieerd worden. Hij mag noch gewijzigd, nog op een andere website geplaatst, noch in welke vorm ook gepubliceerd worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Newpharma. Deze website kan ook teksten, illustraties en andere elementen bevatten die beschermd worden door auteursrechten van derden. Newpharma geeft op geen enkele manier en in geen enkel geval toestemming om zijn intellectuele eigendom of die van derden te gebruiken.

17. WIJZIGING VAN DE DIENSTEN OF VAN DE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

17.1. Newpharma behoudt zich het recht voor om op ieder ogenblik wijzigingen aan te brengen aan zijn website, zijn procedures en zijn AVV.

17.2. De AVV die van kracht zijn op het ogenblik van de bestelling door de klant zijn de referentievoorwaarden tenzij een administratieve of overheidsinstantie een wijziging van deze voorwaarden oplegt. In dat geval kunnen deze wijzigingen van toepassing zijn op bestellingen voorafgaand aan de wijziging.

18. DIVERSE BEPALINGEN

18.1. De klant en Newpharma komen overeen dat, indien een van de bepalingen van de AVV om welke reden ook nietig, ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, de andere bepalingen volledig van toepassing blijven. De nietige, ongeldige, onwettige of niet-afdwingbare bepaling wordt met terugwerkende kracht vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling waarvan de inhoud zo dicht mogelijk aanleunt bij die van de oorspronkelijke bepaling.

18.2. De klant en Newpharma komen overeen dat de uitwisselingen van informatie die nodig zijn om aan deze AVV te voldoen, elektronisch kunnen gebeuren. Alle elektronische communicatie tussen beide partijen heeft dezelfde bewijskracht als een schrijven op papier.

Een afgedrukte versie van de AVV en van een eventuele elektronisch kennisgeving wordt in elke gerechtelijke of administratieve procedure met betrekking tot deze contractuele relatie aanvaard, op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden als andere documenten en registers en commerciële stukken die in gedrukte vorm worden aangemaakt en bewaard.

18.3. De klant noch Newpharma kan aansprakelijk worden gesteld voor vertraging in de nakoming of voor de niet-nakoming van zijn verplichtingen ten gevolge van gevallen van overmacht (zoals omschreven in de Belgische rechtspraak).

18.4. Elke mededeling of kennisgeving die Newpharma aan de klant doet, wordt geacht geldig te zijn wanneer zij verzonden werd naar het elektronisch adres dat de klant heeft aangegeven, zelfs als dat niet meer geldig is.

19. Geschillenbeslechting

19.1. In geval van moeilijkheden bij de toepassing van deze AVV verbinden de klant en Newpharma zich ertoe om, alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen, de mogelijkheid te onderzoeken om tot een minnelijke oplossing te komen.

Newpharma is aan geen enkele buitengerechtelijke arbitrage onderworpen in geval van klachten en betwistingen. De klant kan echter een beroep doen op elke bestaande bemiddelingsdienst die bevoegd is om kennis te nemen van een geschil met Newpharma.

19.2. Er is nu een ODR-platform (Online Dispute Resolution - online geschillenbeslechting) waarop de consument en de onderneming zowel binnenlandse als grensoverschrijdende geschillen snel en doeltreffend (lees: online) onderling kunnen beslechten: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NL

Deze instantie treedt als scheidsrechter op om een oplossing voor te stellen. Het platform is gebruiksvriendelijk en meertalig.

Het systeem onderscheidt zich door een procedure in 4 stappen:

1) De consument vult een klachtenformulier in en verzendt het.

2) De klacht wordt doorgestuurd naar de betrokken onderneming, die de consument een ADR-orgaan (Alternative Dispute Resolution - alternatieve geschillenbeslechting) voorstelt.

3) Zodra de consument en de onderneming overeenstemming hebben bereikt over een ADR-orgaan, speelt het ODR-platform het dossier automatisch door aan dit orgaan.

4) Het ADR-orgaan werkt het dossier volledig online af en verbindt zich ertoe om binnen 90 dagen een oplossing te vinden.

De klant kan hiervan uiteraard gebruikmaken.

19.3. Bij gebreke van een minnelijke schikking tussen de klant en Newpharma zijn alleen de rechtbanken van Luik bevoegd om kennis te nemen van het geschil dat zou voortvloeien uit de geldigheid, de interpretatie, de nakoming of de niet-nakoming, de onderbreking of de beëindiging van deze AVV, ongeacht de plaats van levering van de producten of de woonplaats van de klant.

De overeenkomsten en alle contractuele relaties tussen de klant en Newpharma zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

De zo bepaalde keuze van het toepasselijk Belgisch recht en de bevoegde rechtbanken van Luik (België) doet geen afbreuk aan de toepassing ten aanzien van de klant van de bindende bepalingen van de wet van de lidstaat van de Europese Unie waar die verblijft als die hem een betere bescherming bieden dan de Belgische bepalingen, of aan de bevoegdheid van een andere rechtbank die aangewezen wordt door het toepasselijk recht van de Europese Unie.

20. KLANTENKAART PER MERK

Ledere klant met een account op Newpharma krijgt automatisch alle klantenkaarten die beschikbaar zijn op de website.

Met klantenkaart voor een specifiek merk kan de klant een gratis product krijgen na aankoop van een voorafbepaald aantal producten van dat merk.

Van zodra de klant een product bestelt waardoor die klantenkaart van dat merk vol is, zal ook het bijhorende gratis product mee verstuurd worden met diezelfde bestelling. Indien het gratis product niet meer beschikbaar is, krijgt de klant het gratis product geleverd bij zijn volgende bestelling.

Elke klantenkaart bevat een startdatum en vervaldatum. Indien de klantenkaart bij de vervaldatum niet volledig vol is, is het niet meer mogelijk om via dit spaarprogramma een gratis product te verkrijgen.

20.1. PRODUCTEN DIE IN AANMERKING KOMEN VOOR DE KLANTENKAARTEN

Newpharma selecteert per klantenkaart en samen met de toeleveranciers in kwestie, welke producten uit zijn online aanbod in aanmerking komen voor een klantenkaart. Geneesmiddelen behoren nooit tot de deelnemende producten voor een klantenkaart. Newpharma en de toeleverancier beslissen het aantal te sparen producten per klantenkaart.

In de productbeschrijvingen op de website geeft Newpharma de klant duidelijk aan voor welke producten een klantenkaart bestaan en hoeveel producten de klant nog moet kopen om een gratis product te krijgen. Newpharma behoudt zich het recht voor om op elk moment en naar eigen goeddunken de producten te wijzigen waarmee een klantenkaart kan worden gevuld.

20.2. HET VULLEN VAN KLANTENKAARTEN

Wanneer de klant één of meerdere producten bestelt op Newpharma waarmee hij een klantenkaart kan vullen, wordt zijn klantenkaart aangevuld met het aantal overeenkomstige producten. De klant wordt voortdurend op de hoogte gehouden over de status van zijn klantenkaarten in de daartoe bestemde rubriek in zijn account.

Newpharma behoudt zich het recht voor om het aantal producten op de klantenkaarten of te deactiveren bij een vermoeden van frauduleus gedrag van een klant.

20.3. GEVOLGEN VAN DE ANNULATIE VAN EEN BESTELLING VOOR DE KLANTENKAARTEN

Indien de klant een annulatie vraagt van de bestelling van een product waarmee zijn klantenkaart kon worden gevuld, wordt het product in kwestie geannuleerd en verwijderd van deze klantenkaart.

20.4. GEVOLGEN VAN DE OPZEGGING VAN DE KLANT ACCOUNT VOOR DE KLANTENKAARTEN

Indien de klant, om welke reden ook, zijn Newpharma-account opzegt, worden zijn klantenkaarten automatisch geschrapt.

20.5. GEVOLGEN VAN DE STOPZETTING VAN EEN SPAARPROGRAMMA DOOR NEWPHARMA

Indien Newpharma een spaarprogramma stopzet voor alle klanten, ontvangt de klant een e-mail waarin wordt gemeld dat zijn klantenkaart wordt afgesloten. De klanten verliezen in dat geval de mogelijkheid om via dat programma een gratis product te ontvangen.

21. #MYNEWPHARMA – WEDSTRIJDREGLEMENT

21.1. De onderneming Newpharma, organiseert een wedstrijd met als naam “Wedstrijd Share your favorite products with #mynewpharma “.

21.2. De wedstrijd loopt onophoudelijk vanaf 1 januari 2022 t.e.m. 31 januari 2023.

21.3. Er kan enkel worden deelgenomen door een post op Instagram/Facebook te plaatsen met een foto waarop een product te zien is dat aangeboden wordt door de onderneming. Deze post dient vergezeld te gaan door de hashtag #mynewpharma en het Instagram/Facebook-account van de deelnemer dient openbaar te zijn.

21.4. Gedurende de actieperiode wordt maandelijks een winnaar aangeduid die recht heeft op een prijs. Deze maandelijkse winnaar zal aangeduid worden op basis van de ingediende foto. De aanduiding van de winnaar is definitief en bindend. De onderneming zal hierover niet in discussie gaan.Maandelijks wordt 1 winnaar gekozen. De winnaar is de deelnemer wiens foto door de jury, bestaande uit een team van medewerkers van de marketingafdeling van Newpharma, het creatiefst en het leukst wordt bevonden. De jury zal de foto’s vrij en objectief beoordelen en is niet verplicht om haar selectie op enige wijze, positief of negatief, te motiveren. Er wordt hierover geen correspondentie met de deelnemers gevoerd. De winnaars zullen telkens in de eerste week van elke nieuwe maand gecontacteerd worden.

21.5. De foto, het Instagram/Facebook-account en de identiteit van de winnaar kan bekend worden gemaakt op verschillende communicatiekanalen van de onderneming, waaronder – maar niet uitsluitend – social media. Door hun deelname verklaren de deelnemers zich akkoord met het bekendmaken op van deze gegevens.

21.6. Elke winnaar ontvangt 1 giftcard van Newpharma, t.w.v. €40.

21.7. Deelnemers aan de wedstrijd dienen op elk moment in staat te zijn om een sluitend bewijs van identiteit en leeftijd te leveren zodat Newpharma dit kan controleren en mogelijk misbruik kan tegengaan.

21.8. Om deel te nemen aan de wedstrijd, dient u een foto te plaatsen met jouw bestelde producten met de hashtag #mynewpharma, alsook de tag @newpharma te gebruiken.

21.9. U dient 18 jaar of ouder te zijn om deel te nemen aan deze wedstrijd.

21.10. De winnaars worden persoonlijk gecontacteerd.

21.11. Newpharma kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor indirecte of directe schade die kunnen voorvallen ten gevolge van de deelname aan de wedstrijd.

21.12. Als de wedstrijd dient te worden geannuleerd, uitgesteld te worden of onderbroken te worden omwille van redenen die los staan van de wil van Newpharma, draagt deze laatste onder geen enkele vorm de verantwoordelijkheid voor de mogelijke gevolgen daarvan.

21.13. De verzamelde gegevens zijn bestemd voor de interne verwerking in het databestand van Newpharma. De gecapteerde persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden. U hebt inzagerecht en correctierecht zoals voorzien in de wet van De wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

21.14. Rekening houdende met het feit dat de gegevens van de Newpharma wedstrijd elektronisch verwerkt worden, aanvaarden de deelnemers dat Newpharma op geen enkele manier verantwoordelijk kan gesteld worden voor fouten of technische problemen ten gevolge van problemen met het internet of technische toepassingen die plaatsvinden tijdens het doorsturen van de deelnameformulieren.

21.15. In geval van misbruik, misleiding, bedrog of als de omstandigheden dit vereisen, behoudt Newpharma zich uitdrukkelijk het recht voor (a) de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan de wedstrijd uit te sluiten of (b) de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken.

21.16. De deelname aan de wedstrijd houdt de volledige aanvaarding in van dit reglement. Er kunnen tijdens de wedstrijdperiode door Newpharma wijzigingen aangebracht worden aan het reglement.

 

Terug naar Newpharma

Artikelen in deze sectie

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0