Geschillenbeslechting

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

1140-error-outline.gif Geschillenbeslechting 

    • In geval van moeilijkheden bij de toepassing van deze AVV verbinden de klant en Newpharma zich ertoe om, alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen, de mogelijkheid te onderzoeken om tot een minnelijke oplossing te komen.

Newpharma is aan geen enkele buitengerechtelijke arbitrage onderworpen in geval van klachten en betwistingen. De klant kan echter een beroep doen op elke bestaande bemiddelingsdienst die bevoegd is om kennis te nemen van een geschil met Newpharma.

    • Er is nu een ODR-platform (Online Dispute Resolution - online geschillenbeslechting) waarop de consument en de onderneming zowel binnenlandse als grensoverschrijdende geschillen snel en doeltreffend (lees: online) onderling kunnen beslechten: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NL

Deze instantie treedt als scheidsrechter op om een oplossing voor te stellen. Het platform is gebruiksvriendelijk en meertalig.

Het systeem onderscheidt zich door een procedure in 4 stappen:

1) De consument vult een klachtenformulier in en verzendt het.

2) De klacht wordt doorgestuurd naar de betrokken onderneming, die de consument een ADR-orgaan (Alternative Dispute Resolution - alternatieve geschillenbeslechting) voorstelt.

3) Zodra de consument en de onderneming overeenstemming hebben bereikt over een ADR-orgaan, speelt het ODR-platform het dossier automatisch door aan dit orgaan.

4) Het ADR-orgaan werkt het dossier volledig online af en verbindt zich ertoe om binnen 90 dagen een oplossing te vinden.

De klant kan hiervan uiteraard gebruikmaken.

  • Bij gebreke van een minnelijke schikking tussen de klant en Newpharma zijn alleen de rechtbanken van Luik bevoegd om kennis te nemen van het geschil dat zou voortvloeien uit de geldigheid, de interpretatie, de nakoming of de niet-nakoming, de onderbreking of de beëindiging van deze AVV, ongeacht de plaats van levering van de producten of de woonplaats van de klant.

De overeenkomsten en alle contractuele relaties tussen de klant en Newpharma zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

De zo bepaalde keuze van het toepasselijk Belgisch recht en de bevoegde rechtbanken van Luik (België) doet geen afbreuk aan de toepassing ten aanzien van de klant van de bindende bepalingen van de wet van de lidstaat van de Europese Unie waar die verblijft als die hem een betere bescherming bieden dan de Belgische bepalingen, of aan de bevoegdheid van een andere rechtbank die aangewezen wordt door het toepasselijk recht van de Europese Unie.

 

Terug naar Newpharma

Artikelen in deze sectie

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 1